Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

Všeobecné obchodní podmínky

Pro spotřebitele

Obchodní společnosti

PROWORK spol. s r.o.
se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedené u Krajského soudu v Ostravě, vložka C oddíl 13180

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PROWORK spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 62362496 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem, tedy fyzickou osobou jednající mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.therapia.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se tyto obchodní podmínky, ale Obchodní podmínky pro podnikatele.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Kupující je též povinen postupovat dle Návodu k použití a údržbě, který je kupujícímu zaslán spolu se zbožím a je dostupný i na webovém rozhraní obchodu prodávajícího.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.therapia.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí zásadně v případech, kdy je zboží doručováno pouze na území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, vč. výběru koleček, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Spolu s akceptací objednávky zasílá prodávající kupujícímu rovněž aktuální znění kupní smlouvy a obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 156993977/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
b) bezhotovostně platební kartou.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není dohodnuto jinak.

4.7 V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno.

5.2 Prodávající doporučuje kupujícímu, aby pro odstoupení od kupní smlouvy využil on-line formulář odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu. Přijetí odstoupení od smlouvy bude kupujícímu ze strany prodávajícího potvrzeno bez zbytečného odkladu dle § 1830 občanského zákoníku.

5.3 Kupující může místo on-line formuláře využít vzorový formulář (pdf) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího eshop@therapia.cz.

5.4 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků spotřebitele, tzv. zboží na míru.

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy výlučně na adresu sídla prodávajícího. Zboží není možno vrátit spolupracujícími kamennému obchodu či autorizovanému prodejci. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, zabalené v původním obalu stejným způsobem, jakým bylo prodávajícím odesláno.

5.6 Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího (kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu). Pro urychlení procesu prodávající doporučuje, aby kupující spolu s vráceným zbožím předložil kopii dodacího listu a fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží.

5.7 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.10 Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení (prodávající doporučuje zboží zabalit do původního obalu). Kupující odpovídá za poškození zboží při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu.

5.11 Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, není li dohodnuto jinak.

5.12 Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava zboží

6.1 Způsob přepravy zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Dodací lhůta je stanovena prodávajícím v potvrzení objednávky a počíná běžet ode dne uhrazení kupní ceny kupujícím. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

6.3 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.4 Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném v objednávce a v čase určeném prodávajícím po konzultaci s kupujícím. Nepřevezme-li kupující zboží v místě a čase dle předchozí věty, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či poškození zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky či s tímto porušením související nemůže být brán zřetel.

6.7 V případě objednání více kusů zboží je prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží i po částech (v dílčích dodávkách).

7. Postup převzetí zboží a zjevné vady zboží

7.1 Kupující je povinen zboží ihned po jeho převzetí vybalit, důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Při převzetí je kupující povinen postupovat rovněž dle pokynů prodávajícího uvedených v Návodu k použití a údržbě.

7.2 Zjevné vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči dle předchozí věty zjistit.

7.3 Zjevnou vadou zboží se rozumí především mechanické poškození potahové látky, zlomení, ušpinění či podření plastových, dřevěných, kovových popřípadě jiných viditelných částí, nefunkčnost polohování, chybějící či evidentně poškozené díly, zjevně vadné provedení čalounění apod. Za zjevnou vadu se považuje rovněž vada spočívající v dodání jiného druhu zboží, včetně jiného barevného provedení, jiného množství zboží nebo nedodání kompletního zboží (chybějící výrobky nebo jejich součásti). Za zjevnou vadu se nepovažují viditelné konstrukční součásti (přiznané svary, hlavy šroubů, matic a vrutů apod.). Zjevnou vadu nelze vyloučit ani při nepoškození přepravního obalu.

7.4 Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda je zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice (tento je nejčastěji umístěn ve spodní části židle pod sedákem). Neoznačení zboží výrobním štítkem v okamžiku jeho převzetí se považuje za zjevnou vadu.

7.5 Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda spolu se zbožím byla řádně dodána i jeho dokumentace zejména Návod k použití a údržbě. Nedodání dokumentace se však za zjevnou vadu zboží nepovažuje a není důvodem k nepřevzetí zboží. K doplnění chybějící dokumentace vyzve kupující neprodleně prodávajícího, a to podáním v elektronické podobě zaslaným na emailovou adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje chybějící dokumentaci zboží bez zbytečného odkladu doplnit.

7.6 Zboží, které je zjevně vadné není kupující povinen od prodávajícího nebo dopravce převzít.

8. Práva kupujícího z vadného plnění

8.1 Kupující má v případě vadného plnění prodávajícího následující práva:

 • zákonná práva z vadného plnění
 • smluvní práva ze záruky za jakost
  (dále dohromady jen „práva z vadného plnění“)

8.2 Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

8.3 Kupující je povinen postupovat dle Návodu k použití a údržbě, který je kupujícímu zasílán spolu se zbožím. Tyto návody a také video návody jsou dostupné i ve webovém rozhraní obchodu na adrese https://therapia.cz/navody-a-videa/.

9. Zákonná práva z vadného plnění

9.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

9.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

9.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

9.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

9.3 Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 měsíců od převzetí. Za vady vzniklé nesprávnou nebo zanedbanou údržbou prodávající neodpovídá.

10. Smluvní práva ze záruky za jakost

10.1 Nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění poskytuje prodávající na zboží záruku za jakost (dále též jen „záruka“). Prodávající se zaručuje, že jím dodávané zboží bude po dobu uvedenou v tomto článku (v záruční době) způsobilé pro použití ke sjednanému účelu a že si podrží sjednané vlastnosti.

10.2 Po dobu trvání záruky musí být zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice. Odstraněním nebo znečitelněním výrobního štítku záruka zaniká.

10.3 Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku v délce 5 let. V případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu se záruční doba zkracuje na 2 roky. V případě prodeje použitého zboží (např. výstavní vzorky) se záruční doba zkracuje na 2 roky. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých může být záruka u konkrétního zboží prodloužena.

10.4 U odolnosti potahů skupiny BX proti prodření poskytuje prodávající záruku v délce 5 let i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu.

10.5 Na kovové kříže všech výrobků řady THERAPIA poskytuje prodávající záruku proti rozlomení v délce 10 let, a to i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu. Tato záruka se nevztahuje na kolečka a na běžné opotřebení kříže, např. poškrábáním.

10.6 Na samostatně zakoupené komponenty zboží, jejichž výměna nevyžaduje odborný servis výrobce (kolečka, odnímatelné područky apod.) poskytuje prodávající záruku v délce 2 let.

10.7 Na pozáruční opravy poskytuje prodávající záruku v trvání 6 měsíců ode dne, kdy si kupující po provedení opravy zboží převzal.

10.8 Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

10.9 V případě důvodné reklamace záruční doba neběží po dobu od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do jeho vrácení kupujícímu po vyřízení reklamace. Reklamace, která byla prodávajícím posouzena jako nedůvodná, nemá na běh záruční doby vliv a záruční doba se uplatněním nedůvodné reklamace nepřerušuje.

10.10 Prodávajícím poskytnutá záruka se nevztahuje na následující vady (výluky ze záruky):

 • vady zboží, u kterého došlo k odstranění nebo znečitelnění výrobního štítku;
 • vady zboží způsobené dopravou, není-li dopravcem sám prodávající;
 • zjevné vady zboží, které nebyly řádně uplatněny;
 • vady zboží uplatněné u prodávajícího po uplynutí záruční doby;
 • vady způsobené nesprávným výběrem a nevhodným používáním zboží (například s ohledem na jeho maximální nosnost nebo výrobcem doporučené technické a ergonomické údaje);
 • vady zboží vzniklé v důsledku jeho vystavení agresivnímu prostředí (například zvýšená prašnost, působení chemikálií, vysoká vlhkost, dlouhodobé působení nízkých nebo vysokých teplot apod.);
 • vady zboží vzniklé dopravou, nevhodným skladováním nebo nevybalením výrobku a nesprávnou montáží (pokud zákazník objednal dodání výrobku v částečném demontu), nevýrobními úpravami nebo jinými zásahy do originálního zboží;
 • vady způsobené neodbornou manipulací se zbožím, nesprávnou demontáží (zejména použitím nářadí) či neodborným vybalováním (například proříznutí potahů ostrými předměty). Za neodbornou manipulaci se nepovažují běžné úkony související s užíváním zboží, jako jsou například odejmutí nebo nasazení výměnných patek područek, kotvených pomocí šroubů, výměna koleček apod., jsou-li prováděny dle doporučení výrobce;
 • poškození zboží vzniklé nedostatečným nebo nesprávným ošetřováním a údržbou (například nesprávné ošetřování nebo čištění potahů chemikáliemi apod.);
 • přirozené opotřebení zboží vzniklé běžným užíváním (například opotřebení nebo ušpinění potahů a koleček, změna barvy a povrchových úprav dřevěných a kovových částí oxidací, stárnutím, poškrábáním, vrásnění nebo vytažení potahových materiálů nebo pokles či deformace tvarovacích a kypřících materiálů apod.);
 • drobné estetické vady mimo hlavní funkční a viditelné části sedadel (trčící nitě, mírné estetické nesymetrie šití, mírná nesouosost, přiznané sváry na kovových částech apod.), které nemají vliv na užívání sedadla.

10.11 Kupující odpovídá za pravdivost a úplnost údajů sdělených prodávajícímu při výběru vhodného zboží s ohledem na jeho doporučené technické a ergonomické parametry a dalších skutečností významných pro rozsah a trvání záruky.

10.12 Kupující bere na vědomí, že pro zachování vlastností a užitné hodnoty zboží je nutné při jeho užívání důsledně dodržovat pokyny prodávajícího uvedené v Návodu k použití a údržbě.

11. Uplatnění práv kupujícího z vadného plnění

11.1 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby prodávajícího o uplatňované reklamaci informoval předem telefonicky, e-mailem či písemně. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost je třeba vždy uplatňovat u osoby, od které bylo zboží zakoupeno. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost u zboží zakoupeného od prodávajícího tak není možné uplatňovat u spolupracujících kamenných obchodů a autorizovaných prodejců.

11.2 Pro usnadnění a zrychlení vyřízení uplatnění práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) prodávající doporučuje, aby kupující v oznámení prodávajícímu uvedl následující údaje:

11.2.1 řádné označení reklamovaného zboží (druh, výrobní číslo, číslo zakázky výrobního štítku) – ideálně foto čitelného výrobního štítku;

11.2.2 datum dodání reklamovaného zboží kupujícímu (datum prodeje);

11.2.3 dostatečně určité a konkrétní označení vady zboží nebo popis způsobu, jak se tato vada projevuje, a to i pomocí příloh (fotografie, náčrtky, videa apod.);

11.2.4 reklamací uplatněné právo z vadného plnění;

11.2.5 způsob, jakým má být kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn (adresa, emailová adresa, telefonní číslo).

11.2.6 pro snadné vyřízení reklamace je možné použít Reklamační formulář

11.3 Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je dále vhodné ke zboží přiložit i doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

11.4 Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu, přičemž prodávající doporučuje kupujícímu, aby reklamované zboží zabalil do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

11.5 Právo z vadného plnění je uplatněno okamžikem, kdy kupující oznámí výskyt vady prodávajícímu a uplatní u něj právo z vadného plnění nebo právo ze záruky za jakost.

11.6 V případě, že zboží má vady, má kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

11.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

11.8 O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

11.9 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

11.10 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při oprávněném uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění nebo práva ze záruky z jakost.

12. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

12.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. Doručování

13.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo na jím sdělenou adresu pro doručování.

13.2 Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. Kontrola prodávajícího, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

14.1 K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

14.2 Pro podání stížnosti týkající se kupní smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.3 Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu eshop@therapia.cz.

14.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

15. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

15.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

15.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

15.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

15.4 Pokud se kupující při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit škodu, která tímto jednáním vznikla, a to v plné výši.

15.5 Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

16.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato kupní smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

16.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

16.5 Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty kupujícího.

16.6 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

16.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

16.8 Upravují-li tyto obchodní podmínky práva a povinnosti kupujícího z kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto obchodních podmínek pro kupujícího výhodněji, než obchodní podmínky, kterými se řídí daná kupní smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto obchodních podmínek.

V Krnově dne 1. 1. 2021

Přílohy: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky

Pro podnikatele

Obchodní společnosti

PROWORK spol. s r.o.
se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedené u Krajského soudu v Ostravě, vložka C oddíl 13180

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzických osob jednajících v rámci samostatného výkonu svého povolání či právnických osob (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, případně úprava dalších vzájemných práv a povinností (dále jen „kupní smlouva“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.therapia.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Odesláním objednávky, uzavřením kupní smlouvy, stejně jako i přijetím zboží kupující bezvýhradně přijímá tyto obchodní podmínky. Pro rámcovou kupní smlouvu upravující podmínky či určité smluvní meze pro dílčí smlouvy sjednávané na jejím základě mezi prodávajícím a kupujícím (dále také jen jako „rámcová smlouva“) platí, že prodávající i kupující považují tyto obchodní podmínky za nedílnou součást nejen rámcové smlouvy, ale i jednotlivých kupních smluv uzavíraných na základě rámcové smlouvy.

1.4 Rámcová smlouva, přílohy rámcové smlouvy včetně těchto obchodních podmínek a akceptovaná objednávka společně tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností prodávajícího a kupujícího ve vztahu k dodání zboží dle podmínek kupní smlouvy.

1.5 Tyto obchodní podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu. Odchylná ustanovení kupní smlouvy i rámcové smlouvy mají přednost před obchodními podmínkami.

1.6 V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou jednající mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, neuplatní se tyto obchodní podmínky, ale obchodní podmínky pro spotřebitele.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Vznik kupní smlouvy

3.1 Bez ohledu na to, zda je kupní smlouva sjednávána v návaznosti na rámcovou smlouvu, nebo samostatně, ji lze uzavřít pouze na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře, který je pro kupujícího dostupný na webovém rozhraní obchodu, nebo na základě písemné objednávky učiněné kupujícím prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, poštou, nebo předáním osobně v provozovně prodávajícího.

3.2 Objednávkový formulář nebo písemná objednávka dle čl. 3.1 obchodních podmínek (dále souhrnně jen „objednávka“) musí obsahovat:
a) identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČO, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho e-mail,
b) přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
c) místo dodání zboží, způsob dopravy (osobní odběr, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.),
d) požadovaný termín dodání zboží, a
e) číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.

Bude-li objednávka neúplná, nesrozumitelná, či vyplněna nesprávně, nemusí být prodávajícím přijata a kupující je povinen ji na výzvu prodávajícího upravit tak, aby měla všechny výše uvedené náležitosti.

3.3 V případě, že prodávající nebude schopen objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, je oprávněn takovou objednávku zčásti nebo zcela odmítnout. To se týká zejména situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Kupující nemá nárok na náhradu újmy, která mu v souvislosti s odmítnutím části, nebo celé objednávky vznikne.

3.4 Kupní smlouva je uzavřena a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikají zásadně k okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky od prodávajícího. Vedle toho je kupní smlouva uzavřena též okamžikem, kdy se prodávající zachová podle objednávky kupujícího ve smyslu ust. § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „OZ“), zejména započne-li s přípravou dodání zboží nebo vystaví-li na zboží fakturu (dále jen „konkludentní přijetí objednávky“). Pro vyloučení pochybností kupující a prodávající potvrzují, že uzavřením a realizací rámcové smlouvy mají v úmyslu mezi sebou zavést praxi konkludentního přijetí objednávky.

3.5 Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o zboží nabízeném prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny, opravy tiskových vad a chyb. Prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.6 Kupní smlouvu sjednanou v písemné formě lze měnit pouze písemně uzavřenou a řádně podepsanou dohodou kupujícího a prodávajícího. Vylučuje se možnost změnit či doplnit obsah písemně uzavřené kupní smlouvy v jiné než písemné formě. Za písemnou formu bude pro vyloučení pochybností považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Prodávající může namítnout neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3.7 Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti, z nichž prodávající a kupující vycházeli, do té míry, že se plnění stane pro prodávajícího obtížnější, zejména v případě zvýšení nákladů prodávajícího na plnění, má prodávající právo domáhat se vůči kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, pokud
a) prodávající změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a
b) ke změně došlo až po uzavření kupní smlouvy, anebo se prodávajícímu stala známou až po uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění. Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím v přiměřené době na změně kupní smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.8 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit změnu objednávky a prodávající se zavazuje akceptovat takto oznámenou změnu objednávky, avšak pouze v případě, že se prodávající do doby oznámení změny ještě nezachoval podle objednávky, zejména nezapočal-li s přípravou dodání zboží nebo nevystavil-li na zboží fakturu. Oznámení změny objednávky musí mít náležitosti podle odst. 3.2 obchodních podmínek.

3.9 Neoznámí-li kupující prodávajícímu změnu objednávky dle čl. 3.8 obchodních podmínek, je kupující svou objednávkou vázán po dobu 1 měsíce od okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Oznámí-li kupující prodávajícímu změnu své objednávky v souladu s čl. 3.8 obchodních podmínek a je-li prodávající povinen takto změněnou objednávku akceptovat, je kupující svou změněnou objednávkou vázán po dobu 1 měsíce od okamžiku oznámení změny objednávky. Jednou změněnou objednávku již kupující nemůže znovu měnit.

3.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Dodací lhůty

4.1 Dodací lhůta je stanovena prodávajícím v potvrzení objednávky a počíná běžet ode dne uhrazení celé kupní ceny kupujícím.

4.2 Pokud nebyla dodací lhůta stanovena prodávajícím v potvrzení objednávky, nebo pokud byla kupní smlouva uzavřena konkludentním přijetím objednávky, bude kupujícímu zboží dodáno v následujících lhůtách:
a) zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny kupujícím,
b) zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání.

4.3 Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo kupujícímu v tento den umožní převzít zboží.

4.4 Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito obchodními podmínkami.

4.5 Má-li kupující u prodávajícího neuhrazené splatné peněžité dluhy, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání těchto dluhů kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. Prodávající neodpovídá kupujícímu za žádnou újmu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplnění splatných peněžitých dluhů vůči prodávajícímu. V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu rámcové či kupní smlouvy se staví běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoliv závazků z titulu rámcové či kupní smlouvy. Po zániku prodlení kupujícího pokračují lhůty pro plnění závazků prodávajícího v běhu.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Místem dodání zboží je sídlo nebo provozovna prodávajícího, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

5.2 Kupujícímu je zboží dodáno v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího, nebo v okamžiku, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.

5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

5.4 Kupující je povinen v době a místě dle čl. 5.1 a 5.2 obchodních podmínek zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě.

5.5 Pokud kupující nepřevezme zboží v místě a čase dle tohoto článku obchodních podmínek, nebo pokud jej bezdůvodně odmítne převzít, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté kupní ceny za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Současně je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce nebo než vyplývá z kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit zejména náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a případné vady zjistitelné s vynaložením obvyklé pozornosti (dále jen „zjevné vady“) oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 24 hodin. K později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

5.8 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena apod., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek a následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

5.9 Prodávající je oprávněn zboží dodat i po částech.

6. Kupní cena

6.1 Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, náklady na balení a obaly zboží a také pojištění. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady uvedené v předchozí větě.

6.2 Prodávající je plátce DPH. Ke kupní ceně proto bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.4 Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

6.5 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Kupující je povinen do úplného zaplacení kupní ceny o zboží pečovat, chránit jej před poškozením nebo odcizením.

7. Platební podmínky

7.1 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“). Přijetím těchto obchodních podmínek uděluje kupující souhlas s možností prodávajícího vystavit fakturu v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se kupující zavazuje na žádost prodávajícího sdělit prodávajícímu e-mailovou adresu, na kterou mu bude faktura v elektronické podobě prodávajícím zaslána.

7.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě prodávajícím vystavené faktury, a to do 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li ve faktuře uvedeno jinak.

7.3 Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 156993977/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s., nebo
b) bezhotovostně platební kartou, nebo
c) v hotovosti.

Není-li způsob placení určen ve faktuře nebo sjednán mezi stranami, určí tento způsob prodávající.

7.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.5 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

7.6 Prodávající si vyhrazuje právo na fakturaci kupní ceny po částech.

7.7 V případě sjednání splátek na úhradu kupní ceny či její části se prodávající a kupující ve smyslu § 1931 OZ dohodli, že nesplní-li kupující některou splátku, má prodávající právo na vyrovnání celého dluhu, aniž by prodávající musel právo na vyrovnání celé kupní ceny u kupujícího uplatnit.

7.8 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržovat platbu peněžitého dluhu vůči prodávajícímu, ani jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na kupní cenu či na jakoukoliv jinou pohledávku prodávajícího za kupujícím.

8. Zajištění smluvních povinností

8.1 Pokud se kupující ocitne v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn od okamžiku prodlení požadovat
(a) zákonné úroky z prodlení,
(b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení nebo
(c) náhradu škody spočívající v nákladech, které byl prodávající nucen vynaložit na své právní zastoupení odborníkem v důsledku prodlení kupujícího. Tyto náklady budou vypočteny jako mimosmluvní odměna za právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Náhradu škody dle tohoto odstavce je prodávající oprávněn požadovat i v případě prodlení kupujícího s plněním nepeněžitého dluhu.

8.2 Trvá-li prodlení kupujícího s plněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči prodávajícímu déle než 3 měsíce, má prodávající právo odstoupit od všech dosud nesplněných smluv. Současně je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % ze součtu všech dlužných částek kupujícího vůči prodávajícímu. Nároky prodávajícího dle čl. 8.1 obchodních podmínek tím nejsou dotčeny.

8.3 Smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, není-li v této výzvě uvedena jiná splatnost.

8.4 Nárok prodávajícího na náhradu újmy není dotčen zaplacením smluvní pokuty.

8.5 Kupující a prodávající prohlašují, že výše smluvních pokut sjednaných v těchto obchodních podmínkách či jakékoliv smlouvě, na níž tyto obchodních podmínek dopadají, považují za přiměřené povaze a významu jimi zabezpečovaných povinností a s takto sjednanými smluvními pokutami bez výhrad souhlasí.

8.6 Okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu dle těchto obchodních podmínek či jakékoliv smlouvy, na níž tyto obchodní podmínky dopadají.

9. Postup při převzetí a zjevné vady

9.1 Kupující je povinen zboží po jeho převzetí vybalit, důkladně prohlédnout a zkontrolovat, a to ve lhůtách uvedených v čl. 5.7. Při převzetí je kupující povinen postupovat rovněž dle pokynů prodávajícího uvedených v Návodu k použití a údržbě.

9.2 Zjevné vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči dle předchozí věty zjistit. K později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

9.3 Zjevnou vadou zboží se rozumí především mechanické poškození potahové látky, zlomení, ušpinění či podření plastových, dřevěných, kovových popřípadě jiných viditelných částí, nefunkčnost polohování, chybějící či evidentně poškozené díly, zjevně vadné provedení čalounění apod. Za zjevnou vadu se považuje rovněž vada spočívající v dodání jiného druhu zboží, včetně jiného barevného provedení, jiného množství zboží nebo nedodání kompletního zboží (chybějící výrobky nebo jejich součásti). Za zjevnou vadu se nepovažují viditelné konstrukční součásti (přiznané svary, hlavy šroubů, matic a vrutů apod.). Zjevnou vadu nelze vyloučit ani při nepoškození přepravního obalu.

9.4 Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda je zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice (tento je nejčastěji umístěn ve spodní části židle pod sedákem). Neoznačení zboží výrobním štítkem v okamžiku jeho převzetí se považuje za zjevnou vadu.

9.5 Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda spolu se zbožím byla řádně dodána i jeho dokumentace uvedená v kupní smlouvě včetně Návodu k použití a údržbě. Nedodání dokumentace se však za zjevnou vadu zboží nepovažuje a není důvodem k nepřevzetí zboží. K doplnění chybějící dokumentace vyzve kupující neprodleně prodávajícího, a to podáním v elektronické podobě zaslaným na emailovou adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje chybějící dokumentaci zboží bez zbytečného odkladu doplnit.

9.6 Zboží, které je zjevně vadné není kupující povinen od prodávajícího nebo dopravce převzít.

10. Práva kupujícího z vadného plnění

10.1 Kupující má v případě vadného plnění prodávajícího následující práva:

 • zákonná práva z vadného plnění
 • smluvní práva ze záruky za jakost
  (dále dohromady jen „práva z vadného plnění“)

10.2 Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

10.3 Kupující je povinen postupovat dle Návodu k použití a údržbě, který je kupujícímu zasílán spolu se zbožím. Tyto návody a také video návody jsou dostupné i ve webovém rozhraní obchodu na adrese https://therapia.cz/navody-a-videa/.

11. Zákonná práva z vadného plnění

11.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

11.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

11.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

11.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

11.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.2 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

11.3 Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

11.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 měsíců od převzetí. Za vady vzniklé nesprávnou nebo zanedbanou údržbou prodávající neodpovídá.

12. Smluvní práva ze záruky a jakost

12.1 Nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění poskytuje prodávající na zboží záruku za jakost (dále též jen „záruka“). Prodávající se zaručuje, že jím dodávané zboží bude po dobu uvedenou v tomto článku (v záruční době) způsobilé pro použití ke sjednanému účelu a že si podrží sjednané vlastnosti.

12.2 Po dobu trvání záruky musí být zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice. Odstraněním nebo znečitelněním výrobního štítku záruka zaniká.

12.3 Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku v délce 5 let. V případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu se záruční doba zkracuje na 2 roky. V případě prodeje použitého zboží (např. výstavní vzorky) se záruční doba zkracuje na 2 roky. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých může být záruka u konkrétního zboží prodloužena.

12.4 U odolnosti potahů skupiny BX proti prodření poskytuje prodávající záruku v délce 5 let i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu.

12.5 Na kovové kříže všech výrobků řady THERAPIA poskytuje prodávající záruku proti rozlomení v délce 10 let, a to i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu. Tato záruka se nevztahuje na kolečka a na běžné opotřebení kříže, např. poškrábáním.

12.6 Na samostatně zakoupené komponenty zboží, jejichž výměna nevyžaduje odborný servis výrobce (kolečka, odnímatelné područky apod.) poskytuje prodávající záruku v délce 2 let.

12.7 Na pozáruční opravy poskytuje prodávající záruku v trvání 6 měsíců ode dne, kdy si kupující po provedení opravy zboží převzal.

12.8 Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

12.9 V případě důvodné reklamace záruční doba neběží po dobu od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do jeho vrácení kupujícímu po vyřízení reklamace. Reklamace, která byla prodávajícím posouzena jako nedůvodná, nemá na běh záruční doby vliv a záruční doba se uplatněním nedůvodné reklamace nepřerušuje.

12.10 Prodávajícím poskytnutá záruka se nevztahuje na následující vady (výluky ze záruky):

 • vady zboží, u kterého došlo k odstranění nebo znečitelnění výrobního štítku;
 • vady zboží způsobené dopravou, není-li dopravcem sám prodávající;
 • zjevné vady zboží, které nebyly řádně uplatněny;
 • vady zboží uplatněné u prodávajícího po uplynutí záruční doby;
 • vady způsobené nesprávným výběrem a nevhodným používáním zboží (například s ohledem na jeho maximální nosnost nebo výrobcem doporučené technické a ergonomické údaje);
 • vady zboží vzniklé v důsledku jeho vystavení agresivnímu prostředí (například zvýšená prašnost, působení chemikálií, vysoká vlhkost, dlouhodobé působení nízkých nebo vysokých teplot apod.);
 • vady zboží vzniklé dopravou, nevhodným skladováním nebo nevybalením výrobku a nesprávnou montáží (pokud zákazník objednal dodání výrobku v částečném demontu), nevýrobními úpravami nebo jinými zásahy do originálního zboží;
 • vady způsobené neodbornou manipulací se zbožím, nesprávnou demontáží (zejména použitím nářadí) či neodborným vybalováním (například proříznutí potahů ostrými předměty). Za neodbornou manipulaci se nepovažují běžné úkony související s užíváním zboží, jako jsou například odejmutí nebo nasazení výměnných patek područek, kotvených pomocí šroubů, výměna koleček apod., jsou-li prováděny dle doporučení výrobce;
 • poškození zboží vzniklé nedostatečným nebo nesprávným ošetřováním a údržbou (například nesprávné ošetřování nebo čištění potahů chemikáliemi apod.);
 • přirozené opotřebení zboží vzniklé běžným užíváním (například opotřebení nebo ušpinění potahů a koleček, změna barvy a povrchových úprav dřevěných a kovových částí oxidací, stárnutím, poškrábáním, vrásnění nebo vytažení potahových materiálů nebo pokles či deformace tvarovacích a kypřících materiálů apod.);
 • drobné estetické vady mimo hlavní funkční a viditelné části sedadel (trčící nitě, mírné estetické nesymetrie šití, mírná nesouosost, přiznané sváry na kovových částech apod.), které nemají vliv na užívání sedadla.

12.11 Kupující odpovídá za pravdivost a úplnost údajů sdělených prodávajícímu při výběru vhodného zboží s ohledem na jeho doporučené technické a ergonomické parametry a dalších skutečností významných pro rozsah a trvání záruky.

12.12 Kupující bere na vědomí, že pro zachování vlastností a užitné hodnoty zboží je nutné při jeho užívání důsledně dodržovat pokyny prodávajícího uvedené v Návodu k použití a údržbě.

13. Uplatnění práv kupujícího z vadného plnění

13.1 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby prodávajícího o uplatňované reklamaci informoval předem telefonicky, e-mailem či písemně. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost je třeba vždy uplatňovat u osoby, od které bylo zboží zakoupeno. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost u zboží zakoupeného od prodávajícího tak není možné uplatňovat u spolupracujících kamenných obchodů a autorizovaných prodejců.

13.2 Pro usnadnění a zrychlení vyřízení uplatnění práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) prodávající doporučuje, aby kupující v oznámení prodávajícímu uvedl následující údaje:

13.2.1 řádné označení reklamovaného zboží (druh, výrobní číslo, číslo zakázky výrobního štítku) – ideálně foto čitelného výrobního štítku;

13.2.2 datum dodání reklamovaného zboží kupujícímu (datum prodeje);

13.2.3 dostatečně určité a konkrétní označení vady zboží nebo popis způsobu, jak se tato vada projevuje, a to i pomocí příloh (fotografie, náčrtky, videa apod.);

13.2.4 reklamací uplatněné právo z vadného plnění;

13.2.5 způsob, jakým má být kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn (adresa, emailová adresa, telefonní číslo).

13.2.6 pro snadné vyřízení reklamace je možné použít Reklamační formulář.

13.3 Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je dále vhodné ke zboží přiložit i doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

13.4 Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu, přičemž prodávající doporučuje kupujícímu, aby reklamované zboží zabalil do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

13.5 Právo z vadného plnění je uplatněno okamžikem, kdy kupující oznámí výskyt vady prodávajícímu a uplatní u něj právo z vadného plnění nebo právo ze záruky za jakost.

13.6 V případě, že zboží má vady, má kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

13.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

13.8 O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění nebo práva ze záruky z jakost, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

13.9 Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

13.10 Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při oprávněném uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění nebo práva ze záruky z jakost.

14. Jiná odpovědnost prodávajícího a její rozsah

14.1 Odpovědnost prodávajícího se řídí ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek. Všechna práva, která v nich nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů omezit, zejména právo kupujícího na náhradu újmy, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena.

14.2 Vyloučení odpovědnosti dle předchozího odstavce obchodních podmínek se neuplatní v případech, ve kterých platí zákonná povinnost k náhradě újmy, kterou nelze smluvně omezit, zejména v případě odpovědnosti výrobce za vady výrobku nebo v případě odpovědnosti za újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

15. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní obchodu

15.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní obchodu (texty včetně obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní obchodu.

15.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

15.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní obchodu nesmí kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

15.4 Pokud se kupující při užívání webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen prodávajícímu uhradit škodu, která tímto jednáním vznikla, a to v plné výši.

15.5 Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní obchodu může dojít k opuštění webového rozhraní obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

15.6 Obdrží-li prodávajícího od kupujícího materiály nutné pro splnění kupní smlouvy (zejména šablony, výkresy, vzory apod.), poskytuje tímto kupující prodávajícímu bezúplatné oprávnění k užití těchto materiálů pro účely splnění kupní smlouvy a výkonu práv souvisejících.

16. Vyšší moc a změna okolností

16.1 Prodávající se nedostane do prodlení ani nemá povinnost nahradit újmu způsobenou kupujícímu porušením svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy či zákona, bránilali prodávajícímu ve splnění této povinnosti některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy. Za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy způsobené porušením kupní smlouvy či zákona se považuje překážka ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Prodávající a kupující si nad rámec zákona výslovně sjednávají, že za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy se považuje i jakákoliv překážka související s rozšířením onemocnění COVID-19, příp. jiného virového onemocnění, a na to navazujícími preventivními úředními opatřeními (zejména nařízení karantény, uzavření provozoven, zákaz volného pohybu osob, omezení společenských, sportovních a kulturních akcí, vyvlastnění majetku, převzetí správy podniku, uzavření výroby apod.), a to i přestože nemusí jít o překážku, která je ke dni uzavření kupní smlouvy zcela nepředvídatelná (onemocnění COVID-19 a navazující preventivní úřední opatření dále společně jen „koronavirus“). Kupující a prodávající mají v úmyslu vyloučit vznik odpovědnosti prodávajícího za prodlení a za újmu způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy či zákona v důsledku koronaviru, neboť nejsou schopny předvídat další jeho vývoj a důsledky na schopnost prodávajícího plnit jeho závazky z kupní smlouvy či zákona.

16.2 Prodávající se zavazuje upozornit kupujícího bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy bránící řádnému plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy či zákona. Kupující se zavazuje vyvinout přiměřenou péči k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.

16.3 Kupující na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 přebírá nebezpečí změny okolností.

17. Odstoupení od kupní smlouvy

17.1 Prodávající nebo kupující jsou oprávnění odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví zákon či tyto obchodní podmínky.

17.2 Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jakmile nastane některá z těchto podmínek:
a) kupující se dostane do úpadku či hrozícího úpadku ve smyslu insolvenčních předpisů,
b) vůči kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení,
c) kupující vstoupí do likvidace,
d) nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o schopnosti kupujícího dostát svým závazkům vůči prodávajícímu,
e) plnění ze strany kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u kupujícího a nebyly prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, je kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé náklady.

17.3 Odstupuje-li kupující nebo prodávající od kupní smlouvy, jsou povinni tuto skutečnost písemně oznámit druhé straně. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno druhé straně.

17.4 Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat i po odstoupení od kupní smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladů té strany, která od kupní smlouvy odstoupila, či o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od kupní smlouvy ani zajištění.

18. Závěrečná ustanovení

18.1 Prodávající a kupující se dohodli, že všechny spory vzniklé z kupní smlouvy nebo související s její platností, výkladem a zánikem budou rozhodovány podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušnými jsou soudy v Ostravě.

18.2 Na tyto obchodní podmínky, stejně jako na právní vztahy založené kupní smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v těchto obchodních podmínek se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2, § 1799 a 1800 OZ.

18.3 Prodávající obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a prodávající s ní musí výslovně souhlasit. Obchodní podmínky kupujícího platí za přijatá pouze v případě, pokud budou prodávajícím písemně potvrzeny jako dodatek k těmto obchodním podmínkám. Jinak se aplikace obchodních podmínek kupujícího na kupní smlouvu vylučuje.

18.4 Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy či obchodních podmínek. Na ustanovení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné. Pokud by jakékoliv z ustanovení kupní smlouvy či obchodních podmínek mělo být nebo se mělo stát neplatným nebo neúčinným, zavazují se prodávající a kupující toto bezodkladně nahradit ustanovením novým, kterého smysl se bude co možná nejvíc blížit smyslu a hospodářskému účelu nahrazovaného ustanovení.

18.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv postoupit kupní smlouvu nebo všechna či pouze některá svá práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu, s čímž kupující uzavřením předmětné kupní smlouvy souhlasí.

18.6 Veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení kupní smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být prodávajícím uplatněno poprvé.

18.7 Text obchodních podmínek v českém jazyce je závazný a má přednost před zněním obchodních podmínek v jakémkoliv jiném jazyce. V případě, pokud je kupní smlouva nebo její část uzavřena v českém a zároveň i v jiném jazyce, rozhodující je text kupní smlouvy nebo její části v českém jazyce.

18.8 Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek.

18.9 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2021 a ruší všechny předcházející podnikatelské obchodní podmínky prodávajícího.

V Krnově dne 1. 1. 2021