Záruční podmínky a reklamace

Obchodní společnost

PROWORK spol. s r.o.
se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 62362496
DIČ: CZ62362496
Vedené u Krajského soudu v Ostravě, vložka C oddíl 13180

Kontaktní údaje:
Adresa: Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Telefon: +420 724 202 885, +420 554 618 040
E-mail: obchod@therapia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto záruční podmínky a reklamační řád (dále jen „záruční podmínky“) obchodní společnosti PROWORK spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 1119/2a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 62362496 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Záruční podmínky se vztahují pouze na zboží vyráběné a prodávané prodávajícím a upravují rozsah, podmínky a způsob uplatnění vad zboží kupujícím u prodávajícího z poskytnuté záruky, popřípadě ze zákonné odpovědnosti za vady zboží.

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Kupující má v případě vadného plnění prodávajícího následující práva:

2.1.1 zákonná práva z vadného plnění (reklamace)

2.1.2 smluvní práva ze záruky za jakost.

(dále dohromady jen „práva z vadného plnění“).

3. Zákonná práva z vadného plnění (reklamace)

3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

3.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

3.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

3.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.2. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

3.3. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud o vadě před převzetí zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího týkající se zboží.

3.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 měsíců od převzetí.

4. Smluvní práva ze záruky za jakost

4.1. Nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění poskytuje prodávající na zboží záruku za jakost (dále též jen „záruka“). Prodávající se zaručuje, že jím dodávané zboží bude po dobu uvedenou v tomto článku (v záruční době) způsobilé pro použití ke sjednanému účelu a že si podrží sjednané vlastnosti.

4.2. Po dobu trvání záruky musí být zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice. Odstraněním nebo znečitelněním výrobního štítku záruka zaniká.

4.3. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku v délce 5 let. V případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu se záruční doba zkracuje na 2 roky.

4.4. U odolnosti potahů skupiny BX proti prodření poskytuje prodávající záruku v délce 5 let i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu.

4.5 Na kovové kříže všech výrobků řady THERAPIA poskytuje prodávající záruku proti rozlomení v délce 10 let, a to i v případě použití zboží konečným zákazníkem ve vícesměnném provozu. Tato záruka se nevztahuje na kolečka a na běžné opotřebení kříže, např. poškrábáním.

4.6. Na samostatně zakoupené komponenty zboží, jejichž výměna nevyžaduje odborný servis výrobce (kolečka, odnímatelné područky apod.) poskytuje prodávající záruku v délce 2 let.

4.7. Na pozáruční opravy poskytuje prodávající záruku v trvání 6 měsíců ode dne, kdy si kupující po provedení opravy zboží převzal.

4.8. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

4.9. V případě důvodné reklamace záruční doba neběží po dobu od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do jeho vrácení kupujícímu po vyřízení reklamace. Reklamace, která byla prodávajícím posouzena jako nedůvodná, nemá na běh záruční doby vliv a záruční doba se uplatněním nedůvodné reklamace nepřerušuje.

5. Výluky ze záruky

5.1. Prodávajícím pokynutá záruka se nevztahuje na vady:

 • vady zboží, u kterého došlo k odstranění nebo znečitelnění výrobního štítku,
 • vady zboží způsobené dopravou, není-li dopravcem sám prodávající,
 • zjevné vady zboží, které nebyly řádně uplatněny,
 • vady zboží uplatněné u prodávajícího po uplynutí záruční doby,
 • vady způsobené nesprávným výběrem a nevhodným používáním zboží (například s ohledem na jeho maximální nosnost nebo výrobcem doporučené technické a ergonomické údaje),
 • vady zboží vzniklé v důsledku jeho vystavení agresivnímu prostředí (například zvýšená prašnost, působení chemikálií, vysoká vlhkost, dlouhodobé působení nízkých nebo vysokým teplot apod.),
 • vady zboží vzniklé dopravou, nevhodným skladováním nebo nevybalením výrobku a nesprávnou montáží (pokud zákazník objednal dodání výrobku v částečném demontu), nevýrobními úpravami nebo jinými zásahy do originálního zboží,
 • vady způsobené neodbornou manipulací se zbožím, nesprávnou demontáží (zejména použitím nářadí) či neodborným vybalováním (například proříznutí potahů ostrými předměty). Za neodbornou manipulaci se nepovažují běžné úkony související s užíváním zboží, jako jsou například odejmutí nebo nasazení područek, kotvených pomocí rukou utahovaných šroubů, výměna koleček apod., jsou-li prováděny dle návodu k použití zboží,
 • poškození zboží vzniklé nedostatečným nebo nesprávným ošetřováním a údržbou (například nesprávné ošetřování potahů chemikáliemi apod.),
 • přirozené opotřebení zboží vzniklé běžným užíváním (například opotřebení nebo ušpinění potahů a koleček, změna barvy a povrchových úprav dřevěných a kovových částí oxidací, stárnutím, poškrábáním, vrásnění nebo vytažení potahových materiálů nebo pokles tvarovacích a kypřících materiálů apod.),
 • drobné estetické vady mimo hlavní funkční a viditelné části sedadel (například prasklinky ve spodní části sedadel PUR, trčící nitě, sváry na kovových částech apod.), které nemají vliv na užívání sedadla.

5.2 Kupující odpovídá za pravdivost a úplnost údajů sdělených prodávajícímu při výběru vhodného zboží s ohledem na jeho doporučené technické a ergonomické parametry a dalších skutečností významných pro rozsah a trvání záruky.

5.3. Kupující bere na vědomí, že pro zachování vlastností a užitné hodnoty zboží je nutné při jeho užívání důsledně dodržovat pokyny prodávajícího uvedené v Návodu k použití a údržbě.

6. Postup převzetí zboží a zjevné vady zboží

6.1. Kupující je povinen zboží ihned po jeho převzetí vybalit, důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Při převzetí je kupující povinen postupovat rovněž dle pokynů prodávajícího uvedených v Návodu k použití a údržbě.

6.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči dle předchozí věty zjistit.

6.3. Zjevnou vadou zboží se rozumí především mechanické poškození potahové látky, zlomení, ušpinění či podření plastových dřevěných, kovových popřípadě jiných viditelných částí, nefunkčnost polohování, chybějící či evidentně poškozené díly, zjevně vadné provedení čalounění apod. Za zjevnou vadu se považuje rovněž vada spočívající v dodání jiného druhu zboží, včetně jiného barevného provedení, jiného množství zboží nebo nedodání kompletního zboží (chybějící výrobky nebo jejich součásti). Za zjevnou vadu se nepovažuje přírodní charakter struktury kůže a dřeva, ani viditelné konstrukční součásti (přiznané svary, hlavy šroubů, matic a vrutů apod.). Zjevnou vadu nelze vyloučit ani při nepoškození přepravního obalu.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda je zboží označeno originálním výrobním štítkem prodávajícího s typem výrobku a datem expedice (tento je nejčastěji umístěn na mechanice ve spodní části židle). Neoznačení zboží výrobním štítkem v okamžiku jeho převzetí se považuje za zjevnou vadu.

6.5. Při převzetí zboží je kupující povinen rovněž zkontrolovat, zda spolu se zbožím byla řádně dodána i jeho dokumentace uvedená v kupní smlouvě včetně Návodu k použití a údržbě. Nedodání dokumentace se však za zjevnou vadu zboží nepovažuje a není důvodem k nepřevzetí zboží. K doplnění chybějící dokumentace vyzve kupující neprodleně prodávajícího, a to podáním v elektronické podobě zaslaným na emailovou adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje chybějící dokumentaci zboží bez zbytečného odkladu doplnit.

6.6. Zboží, které je zjevně vadné není kupující povinen od prodávajícího nebo dopravce převzít.

7. Uplatnění práv kupujícího z vadného plnění

7.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v místě sídla či v místě podnikání prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Práva z vadného plnění z kupní smlouvy je třeba vždy uplatňovat u osoby, od které bylo zboží zakoupeno. Práva z vadného plnění u zboží zakoupeného od prodávajícího tak není možné uplatňovat u spolupracujících kamenných obchodů.

7.2. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení uplatnění práv z vadného plnění prodávající doporučuje, aby kupující v oznámení prodávajícímu uvedl:

 • řádné označení reklamovaného zboží (druh, výrobní číslo, číslo zakázky výrobního štítku) – ideálně foto čitelného výrobního štítku
 • datum dodání reklamovaného zboží kupujícímu (datum prodeje),
 • dostatečně určité a konkrétní označení vady zboží nebo popis způsobu, jak se tato vada projevuje, a to i pomocí příloh (fotografie, náčrtky, videa apod.),
 • reklamací uplatněné právo z vadného plnění,
 • způsob jakým má být o vyřízení reklamace vyrozuměn (adresa, emailová adresa, telefonní číslo).

7.3. Reklamované zboží kupující zašle prodávajícímu, přičemž prodávající při zasílání doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

7.4. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.5. V případě, že zboží má vady, má kupující právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

7.7. O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.8. Prodávající o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

7.9. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při oprávněném uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

V Krnově dne 25. 5. 2018